Prachand प्रचंड song by KBros production with Kumar S Ratan a must watch

Direction by Abhishek Kulasri and Kumar S Ratan

Music by Verdadera Stern

Playback Bhaskar Sati
Lyrics Kumar S Ratan

Lead Actor
Amit (Lead Actor)
Vikram Bisyar
Roopenshu Pratap Singh
Kumar S Ratan
Ravi Kumar (Lead Actor)
Manoj Kumar
Paras Sachan
R K Sharma
Sonu
Babban Ali
Gopal Sikarwar
Abhishek Malhotra
Satya Prakash
Rakesh Kumar Roy
Karan mehta
Harsh Goyal

Leave a Reply